Here some alternative algorithms to plain MiniMax AlphaBeta search...